ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” ukazują się od roku 1998 i są czasopismem o regularnym charakterze. Rocznie ukazuje jeden tom podzielony na cztery zeszyty. Na łamach „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych” publikowane są teksty z zakresu historii polskiej i powszechnej obejmujące całość epok historycznych. Poświęcone one są historii politycznej, społecznej, gospodarczej, kultury, historiografii, naukom pomocniczym historii, a także archiwistyce. Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Periodyk przygotowuje do druku wydawnictwo IHiSM. „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” mają charakter otwarty i publikują w nim autorzy z ośrodków zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Językiem wiodącym jest język polski, jednak redakcja zamieszcza artykuły również w innych językach (np. rosyjskim, angielskim). Rozprawy naukowe, artykuły, materiały źródłowe, recenzje, omówienia oraz artykuły sprawozdawcze i sprawozdania zamieszczane w „Piotrkowskich Zeszytach Historycznych” są tekstami oryginalnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi. Pieczę na jakością składanych materiałów sprawuje szerokie gremium doświadczonych recenzentów.


Wszystkie publikacje umieszczone na tym portalu objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (40 punktów).

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:
Arianta - Naukowe i branżowe polskie czasopisma
Central and Eastern European Online Library(CEEOL)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Index Copernicus International – ICV 2018: 68.22
Bibliographic Database of Polish Academic Journals form Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum)
Google Scholar
PBN – Polska Bibliografia Naukowa
Slavic Humanities Index
WorldCat
Zeitschriftendatenbank (ZDB )